V nákupním košíku v tuto chvíli nemáte žádnou položku.

Obchodní podmínky

Sídlo firmy
Ing. Jiří Krejča
Musilova 5600/5
586 01  Jihlava

IČO: 76539547
DIČ: CZ6709101014

Bankovní spojení: 234911288/0300

Reklamace
Tel. +420 724 041 052
Email: info@blowertest.cz


I. Všeobecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které obchodní podmínky neupravují, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Kupujícímu je odeslána společně s objednaným zbožím v podobě faktury.

Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace kupujícím.

Veškeré dodávky zboží jsou uskutečňovány v souladu s uvedenými dodacími a platebními podmínkami.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


II. Ceny

Všechny ceny zboží jsou uvedeny jak bez DPH tak i včetně DPH. V ceně zboží není započítáno přepravné. Poplatek za přepravné se vztahuje na zasílání zboží po České republice.  Balné není účtováno.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné.

S každou zásilkou obdrží kupující fakturu, která je zároveň dodacím listem a slouží jako záruční list pro případnou reklamaci.


III. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím našeho internetového obchodu, zaslané  na e-mailovou adresu případně objednávky učiněné telefonicky, jsou závaznéPodáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky některým z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží uvedeného v objednávce. 

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Telefonická objednávka a objednávka zaslaná e-mailem musí obsahovat: datum objednávky, názvy a množství požadovaného zboží, jméno a příjmení kupujícího, přesnou adresu dodávky zboží včetně PSČ,  platné telefonické a e-mailové spojení kupujícího. Bez uvedeného telefonického spojení nebude objednávka akceptována.

Vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodávající neručí za chyby v objednávce, která byla učiněna telefonicky či e-mailem. Změny v dodávce oproti závazné objednávce jsou možné pouze na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednacím formuláři, sdělená telefonicky nebo zaslaná e-mailem.

Zboží odesíláme do 1-3 pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud je skladem. Pokud zboží skladem není, informujeme kupujícího emailem nebo telefonicky o dodací lhůtě.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující alespoň jednou nebo opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

Kupující má právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného výrobku bez jakýchkoliv storno poplatků.

Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internet, SMS a telefonní hovory) si hradí kupující sám.


IV. Možnosti platby za zboží

Dobírka - nejběžněji používaná platební metoda. Doručovateli uhradíte částku, která je uvedená ve vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží.

Převod na účet (č. účtu: 234911288/0300) - platbu můžete uskutečnit předem bankovním převodem na náš účet. Po odeslání objednávky obdržíte od nás e-mailem potvrzení objednávky a výzvu k platbě. Po provedení platby jsou peníze na náš účet připsány obvykle během 1-3 pracovních dní. Zboží odesíláme nejpozději následující den po obdržení platby.


V. Zasílání zboží

Není-li v objednávce uvedeno jinak, zboží bude dle našich obch. podmínek zasláno přepravní službou PPL s platbou předem na účet. Ceny za přepravné se vztahují na zasílání zboží po České republice.

PPL

Po předání zásilky vás bude přepravce telefonicky, SMS nebo e-mailem kontaktovat ohledně podrobností předání zásilky. Zásilka vám bude standardně doručena v pracovní dny v rozmezí 8–18 hod. (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s dispečinkem nebo řidičem).

Česká pošta

Přepravu službami České pošty standardně nenabízíme. Máte-li o ně zájem, je nutné nás kontaktovat pro bližší upřesnění.

UPOZORNĚNÍ! Vzhledem ke špatné zkušenosti zboží BLOWERPROOF LIQUID (kyblíky) Českou poštou neposíláme.


Balíkovna


Osobní odběr

Zboží lze také osobně vyzvednout ZDARMA na naší adrese po předchozí e-mailové domluvě. Při osobním odběru nelze platit hotově. Po přijmutí vaší objednávky vám vystavíme a e-mailem odešleme zálohovou fakturu. Po její úhradě na náš účet budete e-mailem vyzváni k vyzvednutí zboží. Zboží si nevyzvedávejte bez předchozího upozornění.

Místo vyzvednutí - sídlo firmy Ing. Jiří Krejča Musilova 5, Jihlava nebo dle domluvy.

VI. Záruka a reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě poškození zásilky přepravní službou, je kupující povinen při převzetí zboží sepsat s touto službou reklamační zápis. V zápisu bude uveden přesný popis a rozsah konkrétního poškození a kupující následně doručí kopii tohoto zápisu prodávajícímu. Prodávající na základě těchto dokladů vyřídí reklamaci s přepravní službou. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Na zboží se vztahuje 100% záruka. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího vždy písemně s udáním konkrétních důvodů reklamace. Záruka se nevztahuje na vady výrobků zjištěné v důsledku nesprávného užívání, nedodržení pokynů k používání výrobku, nesprávným skladováním nebo poškozením výrobku zákazníkem. Rovněž není možno reklamovat výrobky použité.

Reklamované zboží je nutné zaslat v původním obalu, kompletní, zároveň s fakturou nebo paragonem k dodanému zboží. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží nebo v důsledku nesepsání záznamu o poškození dopravní službou nese v plném rozsahu kupující.


Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného a neodborného používání, nesprávného skladování produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje záruka.

Adresa pro uplatnění reklamace:
Ing. Jiří Krejča, Musilova 5600/5, 586 01 Jihlava
Tel. +420 724 041 052
Email: info@blowertest.cz


VII. Storno objednávky

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat objednávku lze buď telefonicky nebo e-mailem bez udání důvodu. Storno objednávky kupujícím je možné pouze pokud objednávka již nebyla prodávajícím zpracována nebo předána přepravní službě. Kupující při stornování objednávky musí uvést přesné údaje o objednávce, zejména její číslo a své identifikační údaje.

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v případech, že zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například chybné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 pracovních dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.


VIII. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu § 1829 a následujících Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodů. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy společně se zbožím odeslat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty, prodávající pak do 14 dnů od vrácení zboží zašle zpět kupujícímu částku za zboží a přepravné. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Kupující nesmí zaslat zboží na dobírku, protože prodávající nemá možnost takto zkontrolovat, zda je zboží neporušené. Při zaslání zboží na dobírku bude zboží vráceno zpět kupujícímu.

Pokud se kupující rozhodne zboží vrátit, je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním neporušeném obalu i s doklady poslat zpět v uvedené lhůtě. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazující podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, bude to chápáno jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

V odstoupení od smlouvy musí být uvedena identifikace kupujícího a zboží, kterého se odstoupení týká, účet, případně adresa, kam má být vrácena kupní cena, vlastnoruční podpis kupujícího. Peníze za zboží budou vráceny po dohodě s kupujícím bankovním převodem.


IX. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji, které zde zákazník uvede, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Provozovatel elektronického obchodu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.
Osobní údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail, popř. bankovní spojení, IČ apod.), které jsou součástí objednávky nebo byly sděleny při registraci zákazníka, jsou považovány za důvěrné a jsou chráněny proti zneužití.
Údaje o zákaznících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci, Česká pošta apod.), a to pouze v nutném rozsahu.
Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele elektronického obchodu.
Při registraci budete dotázáni, zda si přejete zasílat novinky, akce, slevy.
Podle novely zákona č. 480/2004 Sb. je možné využít elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení, týkajících se výrobků a služeb poskytovaných na těchto stránkách formou nabídkových e-mailů. Každý novinkový e-mail obsahuje vždy krátký návod k odhlášení odběru. Pokud se rozhodnete od zasílání těchto e-mailů odhlásit, bude jejich rozesílání okamžitě zastaveno.


X. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.


XI. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@blowertest.cz.
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Kupující se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci - www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 10. 8. 2017.